Warmtetransitie

Tijdens het opstellen van de gemeentelijke visie op de warmtetransitie heeft de Energie Coöperatie Cranendonck zich sterk gemaakt voor de belangen van de inwoners. Onze energiecoöperatie vindt het van groot belang dat elke inwoner zoveel mogelijk op basis van een eigen plan en met een eigen tijdsplanning de energietransitie kan uitvoeren. Wij willen onze leden daarbij graag adviseren en ondersteunen. En door samen te werken de uitvoeringsplannen financieel haalbaar maken.

Transitievisie Warmte Cranendonck

Alle gemeentes in Nederland hebben in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Dit is een onderdeel van de energietransitie, waarin we naar een duurzame, CO2-arme energievoorziening streven. Zo is het doel om in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas afgekoppeld te hebben. In de TVW staat langs welke weg en in welk tempo de gemeente Cranendonck dit denkt te bereiken. Concreet staat beschreven in welke wijken daarmee gestart wordt en hoe deze keuze gemaakt is.

Bij het opstellen van de TVW heeft de gemeente naar een breed draagvlak gezocht. Op de website van de gemeente kunt u lezen hoe inwoners, zowel huurders als eigenaren, WoCom en bedrijven erbij betrokken zijn. Ook de Energie Coöperatie Cranendonck heeft hierin actief meegedacht en gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Uiteraard vanuit de belangen van de bewoners.  

De gemeenteraad heeft de eindversie van de TVW op 23 november 2021 vastgesteld. Deze is ook via de website van de gemeente te downloaden. Het kaartje hiernaast staat in deze visie. Hierop is aangegeven op welke termijn de wijken – naar nu voorzien wordt – van het aardgas afgekoppeld zullen worden. In de TVW staat ook hoe verwacht wordt dat de woningen daarna verwarmd zullen worden.

De volgende stap is dat de gemeente wijkuitvoeringsplannen maakt, waarin meer concreet wordt gekeken wat er per geselecteerde wijk mogelijk is.