Vraag & Antwoord

Algemeen

Inschrijven voor deelname gaat eenvoudig via de website van Energie Coöperatie Craendock. U gaat naar www.cooperatiecranendonck.nl/daasdonken. Daar vindt u het Informatiedocument en de Obligatievoorwaarden (en meer informatie, die u kunt doorlezen om goed geïnformeerd te zijn).

Daar vindt u ook de link naar het digitaal aanmeldformulier. U vult daar alle velden in. Na verzending van uw inschrijving, ontvangt u van Cranendonck Solar B.V. een bevestiging van uw inschrijving.  

Een account aanvragen is noodzakelijk in verband met de veiligheid van je persoonlijke gegevens.

De informatie is te vinden op de pagina PROJECTINFORMATIE. Je vindt hier 3 documenten, die je op verschillende manieren precies informeren.

1. Het INFORMATIEDOCUMENT 
2. De OBLIGATIEVOORWAARDEN
3. VOORBEELD van het INSCHRIJFFORMULIER

 

Inschrijven is mogelijk van XX 2024 t/m XX 2024

Gedurende 14 dagen na inschrijving kan deze worden herroepen. De Obligatieovereenkomst en de Lastgeving worden dan ontbonden. Je kunt dit doen via CONTACT 

Je kunt tussen de 1 en 80 Don(c)kdelen kopen.

De inschrijfkosten bedragen € 25,- . Leden van Energie Coöperatie Cranendonck hoeven geen inschrijfkosten te betalen. Tijdens het inschrijven kun je als niet-lid aangeven dat je lid van Energie Coöperatie Cranendonck wilt worden als je Don(c)kdelen definitief hebt gekocht. Het lidmaatschap van Energie Coöperatie Cranendonck bedraagt nu € 10,- per jaar. Het inschrijfbedrag hoeft pas betaald te worden wanneer de Don(c)kdelen definitief zijn toegewezen. 

Leden van de coöperatie, buren van het zonnepark en (overige) inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen wonend of gevestigd in de gemeente Cranendonck kunnen deelnemen aan de obligatielening.

Je hoeft pas te betalen als de toewijzing van de Don(c)kdelen heeft plaatsgevonden. Je ontvangt dan een rekening verhoogd met € 25,- inschrijfgeld, wanneer je geen lid van Energie Coöperatie Cranendonck bent.

Obligaties d’Aasdonken

Een Donkdeel is een obligatie. Door het kopen van Donkdelen investeer je in Zonnepark d’Aasdonken. Je koopt een Donkdeel voor € 250,- per stuk.  Vanaf een jaar na de startdatum ontvang je jaarlijks een uitkering. De uitkering bestaat uit rente en aflossing.

De uitkering loopt 15 jaar lang. Deze wordt jaarlijks op je bankrekening overgemaakt of op een rekening die je hebt opgegeven, zoals de rekening van (klein)kind, partner e.d.

De uitkering bestaat uit aflossing en rente. De aflossing blijft de gehele periode gelijk. Per jaar wordt 1/15e deel van de inleg (€16,67 per Obligatie) aan de koper van Don(c)kdelen terugbetaald. De rente bedraagt 5,5%. De rente wordt berekend over het nog niet afgeloste deel van de investering.

De uitbetaling van het rendement vindt plaats na ieder jaar van productie. De eerste uitbetaling zal rond juni 2025 zijn en dan elk jaar 15 jaar lang.

Na de inschrijving

De inschrijving wordt direct per e-mail bevestigd. Daarbij ontvangt de inschrijver een pdf met zijn inschrijfgegevens. Na beëindiging van de inschrijfperiode worden de beschikbare Donkdelen verdeeld over de geldige inschrijvingen. De wijze waarop dat gebeurt staat beschreven in artikel 5 van de Obligatievoorwaarden .

Een inschrijver krijgt maximaal het aantal Donkdelen toegewezen van zijn inschrijving. Mogelijk krijgt hij echter minder Donkdelen toegewezen. Dat is met name het geval wanneer het beschikbare aantal Donkdelen ontoereikend is om alle geldige inschrijvingen te bedienen.

Bankrekeningnummer:  NL82 INGB 0674 553 810   t.n.v. Cranendonck Solar B.V. Op deze bankrekening maakt u het factuurbedrag van uw Don(c)kdelen over. Vermeldt u ook uw factuurnummer a.u.b.

Mogelijk is het nodig om uw betaallimiet tijdelijk te verhogen om uw betaling te kunnen doen. Is het niet mogelijk om dat zelf te doen, neem dan contact op met uw bank. Doe dat ook als de bank de gevraagde betaling niet uitvoert. Sommige banken ‘blokkeren’ grote(re) dan gebruikelijke betalingen vanwege hun zorgplicht voor rekeninghouders.

Voor iemand anders kopen? – Overdraagbaarheid

Ja dat kan! Nadat je Donkdelen hebt gekocht en betaald, kun je aangeven hoe je dit wilt regelen. Er is dan sprake van overdragen. In dit geval geldt steeds het maximum van 80 Donkdelen per obligatiehouder.

Voor het overdragen op een andere obligatiehouder kan dit met dien verstande dat deze woonachtig of gevestigd is in de gemeente Cranendonck (art. 2 Obligatievoorwaarden)

Je kunt via het Energieloket Energie Coöperatie Cranendonck hiervoor een afspraak maken. 

Telefoon: XXX

Via :
E-mail: daasdonken@cooperatiecranendonck.nl

De Donkdelen behoren tot de erfenis en gaan onder algemene titel over naar uw erfgenamen, ook al wonen ze niet in Cranendonck. Als dan de nieuwe adres en bankgegevens worden doorgegeven, gaan we gewoon door met uitkeren aan uw erfgenamen. Als uw erfgenamen de Donkdelen willen verkopen, moet dat wel aan iemand die in Cranendonck woont. Cranendonck Solar B.V. zal daar bij helpen. 

Uitgever van de Donkdelen

De uitgevende instelling is Cranendonck Solar B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74015125 en kantoorhoudend aan de Goirleseweg 15 te 5026 PB Tilburg.

Samenwerking

Energie Coöperatie Cranendonck is samen met de gemeente en de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM) initiatiefnemer van het zonnepark. Samen met de BOM is zij voor 50% eigenaar van het park.

Het Klimaatfonds is voor 50% eigenaar van het Zonnepark d’Aasdonken. Klimaatfonds Nederland is een Nederlands investeringsfonds voor grootschalige zonneenergieprojecten. Klimaatfonds Nederland verstrekt kapitaal en verzorgt de volledige financiering (eigen vermogen en vreemd vermogen) van het project.

Zonnepark d’Aasdonken is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (‘BOM’) in samenwerking met de gemeente Cranendonck en Energie Coöperatie Cranendonck. Voor dit initiatief is een projectvennootschap opgericht: Cranendonck Solar B.V.

Deze projectvennootschap is opgericht door Energiefonds Brabant B.V., onderdeel van de BOM. Energiefonds Brabant bestuurt de projectvennootschap en is houder van alle aandelen. Na oplevering van het zonnepark wordt een beheerder aangesteld die ook wordt belast met het bestuur van de projectvennootschap. Energiefonds Brabant treedt dan terug als bestuurder.

Omvang en financiering

Er zijn 1.100 Don(c)kdelen te koop. Het totale bedrag is € 275.000,-

De realisatie van het zonnepark vergt een investering van circa € 6.465.000. De inleg op Don(c)kdelen vormt circa 4,25% van de benodigde financiering. De overige financiering wordt door Klimaatfonds Nederland (50%) en de Brabantse Ontwikkelmaatschappij geleverd.

Achtergestelde lening

Don(c)kdelen zijn achtergesteld ten opzichte van vorderingen van de financierende bank. Dit betekent dat de houders van Don(c)kdelen alleen aanspraak kunnen maken op enige betaling van Cranendonck Solar B.V., wanneer Cranendonck Solar B.V. haar verplichtingen jegens de bank volledig nakomt.

Stroom van Zonnepark d’Aasdonken

Nee, deelnemers kunnen geen stroom afnemen van Zonnepark d’Aasdonken.

De stroom wordt via het station aan de Pan in Maarheeze  ingevoerd in stroomnet en afgenomen door een gerenommeerde afnamepartner Door met deze partner een vast stroomafzetcontract (PPA) te sluiten, kan de hogere investering worden gedragen en kunnen het Klimaatfonds, de BOM  en Energie Coöperatie Cranendonck bijdragen aan de verduurzaming van de energiebehoefte in de samenleving en dus ook aan de energietransitie.

Privacyverklaring

Cranendonck Solar B.V. en Energie Coöperatie Cranendonck maken gebruik van een gezamenlijke gegevensverwerking: de Coöperatieve Gegevensverwerking Cranendonck (CGC). Een beschrijving van deze gegevensverwerking is te vinden op de website https://cooperatiecranendonck.nl  Privacyverklaring
Het obligatieregister van Cranendonck Solar B.V. is ondergebracht in deze coöperatieve gegevensverwerking.

Energie Coöperatie Cranendonck is aangewezen als contactpunt. Leden en andere inschrijvers kunnen hun persoonlijke gegevens zelf onderhouden door in te loggen op: https://cooperatiecranendonck.mijnenergiesamen.nl

CONTACT OVER DEZE PRIVACYVERKLARING
E-mail: info@cooperatiecranendonck.nl