Home » Nieuws » Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2024

Aanvang 19:30 uur in De Smederij in Soerendonk

De agenda voor deze avond is:
1. Opening en mededelingen;
2. Notulen vorige ALV van 29 november 2023
3. Verslag bestuur over 2023
4. Financieel jaarverslag over 2023
5. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2023
7. Bestuurssamenstelling, samenstelling Ledenraad
8. Samenwerking met de gemeente (afsluiten convenant)
9. Zonnepark D´Aasdonken
 – Wat? Waar? Hoe? Structuur van de organisatie?
 – Oprichting Cranendonck Solar B.V.
 – Vormgeving van de financiële participatie van inwoners,
    bedrijven (het inschrijven voor Obligaties)
10. Rondvraag
11. Sluiting